adw.

adw. (Kancelaria Adwokacka) tel. +48 886516893, w Jeleniej Górze świadczy usługi w zakresie obsługi Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, udziela porad prawnych. Reprezentuje Klienta przed sądami powszechnymi (rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi), Sądem Najwyższym, administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej oraz osobami prywatnymi. Kancelaria zajmuje się sprawami z różnych dziedzin prawa, w szczególności w zakresie prawa: Cywilnego (sporządzanie przed sądowych wezwań, reprezentowanie interesów osób fizycznych, podmiotów gospodarczych przed sądami wszystkich instancji na terenie Polski, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów); Spadkowego (sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, reprezentowanie w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, reprezentowanie w postępowaniu o dział spadku, dochodzenie roszczeń wynikających z uprawnienia do zachowku); Karnego (obronę osób we wszystkich etapach postępowań przygotowawczych prowadzonych przez organy ścigania, w tym także w postępowaniach szczególnych, obronę przed Sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi na terenie całego kraju, przed Sądem Najwyższym, reprezentowanie pokrzywdzonych, pomoc w zagwarantowaniu ich praw w toku postępowań przygotowawczych oraz sądowych, składanie powództw adhezyjnych, subsydiarnych aktów oskarżenia i wniosków o naprawienie szkody, obronę w postępowaniu wykonawczym i związanym z wykonaniem prawomocnych orzeczeń sądowych, a w szczególności wniosków: o przerwę w karze, odroczenie wykonania kary, zatarcie skazania, warunkowe przedterminowe zwolnienie, udzielenie przepustki losowej); Gospodarczego, w tym handlowego (bieżącą obsługę prawną w zakresie prawa spółek handlowych oraz obrotu gospodarczego, przeprowadzanie rejestracji podmiotów w KRS, opracowywanie umów stosowanych w obrocie gospodarczym, zakładanie i likwidację spółek, fundacji i stowarzyszeń, sporządzanie projektów statutów, regulaminów oraz innych aktów prawnych, monitorowanie realizacji umów oraz windykacji należności); Rodzinnego (reprezentowanie osób fizycznych w sprawach rozwodowych oraz o podział majątku, dochodzenie alimentów na rzecz osób uprawnionych oraz reprezentowanie osób na których ten obowiązek ciąży, w sprawach o uregulowanie kontaktów z dziećmi, powierzenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, w sprawach z zakresu opieki, kurateli, o ubezwłasnowolnienie); Odszkodowawczego (zadośćuczynienie powypadkowe dla osób poszkodowanych, wypadek przy pracy, etc.), Administracyjnego (badanie stanu prawnego, przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym, pomoc prawna w uzyskaniu pozwoleń na budowę oraz dokonywanie innych czynności związanych z procesem inwestycyjnym, uzyskiwanie pozwoleń na pracę, kart stałego pobytu w RP, zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, zastępstwo prawne przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, sporządzanie opinii i udzielenie porad prawnych); Pracy (przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy, doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy, świadczenie usług wynikających z postępowania pojednawczego, reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy, opiniowanie czynności z zakresu prawa pracy związanych ze zwalnianiem pracowników); Ubezpieczeń społecznych (reprezentacja w sporach wynikających ze stosunku pracy i w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych, stałe doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz bieżąca interpretacja przepisów); prawa autorskiego, karno-skarbowego, podatkowego, mieszkaniowego, wodnego, budowlanego, etc.